تبلیغات
شهدای خیابان مدرس ساری

شهدای خیابان مدرس ساری
پایگاه مقاومت بسیج سردار شهید حجت ا... مستشرق
قالب وبلاگ
اشعاری در مورد شهدا

حتما بخونید


اى شهید

كاخ خلقت را بنا خشت تجلاى شهید

دفتر هستى كند تكمیل امضاى شهید

باز امشب در سر پر شور من شور نوى

بر سر پا میكند هر لحظه نجواى شهید

گل اگر صد رنگ و بو دارد، زخاكش برمدار

تا نشوید روى خود از خون رگ‏هاى شهید

لاله از خون شهیدان نیست ، بلكه خاك خشك

خون دل از دیدگان پاشیده بر پاى شهید

نیستان دهر سر بر دارد از دریاى خون

ناله خونین چو بى میخیزد از ناى شهید

مقصد مقتول جام باده فردوس نیست

بلكه «فردوسى » است مست جام صهباى شهید

آرزو دارم شهادت را كه بعد مرگ من

مردمم گویند شعرت شاد یغماى شهید


 
سبكبالان

خوش الحانان قفس را باز كردند
به قاف قرب حق پرواز كردند
سبكبالان شب سیر مهاجر
بهارى تازه را آغاز كردند
در دل را ز خلوتخانه راز
به سوى بى‏نهایت باز كردند
فراز قله ایثار را فتح‏
مقام صدق را احراز كردند
چو جام معرفت را سر كشیدند
به غمزه كشف رمز و راز كردند
گرفته جام دل از عمر و خود را
رها از قید حرص و آز كردند
كجا رفتند یارب سربداران‏
كه سر عشق را ابراز كردند
وصال ارزانى آنان كه ما را
به درد هجر خود دمساز كردند
 


سفرنامه آسمان‏

الهى به آنان كه پرپر شدند

پر از زخم‏هاى مكرر شدند
به آنان كه امروز فرداییاند
به آنان كه فردا تماشاییاند
به آنان كه چون پرده بالا زدند
قدم در حریم تماشا زدند
به آنان كه كارون خروش آمدند
چنان خون كارون به جوش آمدند
به آنان كه رفتند تا «ما» شوند
و آیینه داران فردا شوند
به آنان كه زخمیترین بوده‏اند
شهیدان میدان مین بوده‏اند
به آنان كه بالى رها داشتند
گذرنامه كربلا داشتند
همانان كه از مهر فرزند خویش‏
بریدند یكباره پیوند خویش‏
همانان كه دلداده‏ى او شدند
كبوتر كبوتر پرستو شدند
پرستو پرستو فراز آمدند
و بى سر، سرافراز باز آمدند
كه این خطه خاك سرافرازى است‏
همه «همت» و شور جانبازى است‏
شب عاشقى را رقم زدند
همانان كه بر مین قدم میزدند
از آنان كه تنها پلاكى به جاست‏
كمى استخوان مشت خاكى به جاست‏


سكوت پنجره

رفیق خسته ‏ى من! از سفر چه میدانى؟
تو از تلاقى درد و خطر چه میدانى؟
چقدر فاصله دارى ز هرم آتش و دود
و از تبانى تیغ و سپر چه میدانى؟
چقدر كوچك و دورى ز عمق رنج كویر
زخشكسالى چشمان تر چه میدانى؟
بخوان دوباره حدیثى زبیقرارى چشم‏
نشان چشمه‏ى دل را اگر چه میدانى!
سكوت حنجره‏هامان خیانتیست به عشق‏
سكوت پنجره‏ها را تو در چه میدانى؟
شكسته بال پریدن حكایتیست غریب‏
زاوج‏گیرى بیبال و پر چه میدانى؟
بیا دوباره بخوانیم این ترانه‏ى عزم‏
كه از حلاوت صبح ظفر چه میدانى؟
هنوز اول راهیم و مقصدى دشوار
رفیق خسته‏ى من! از سفر چه میدانى؟

شهادت افتخار ماست امروز


خوش آن روزى كه ما را سنگرى بود

هواى ما هواى دیگرى بود

خوش آن روزى كه دل‏ها یكصدا بود

خوش آن روزى كه جبهه كربلا بود

خوش آن روزى كه دل مى‏سوخت در تب‏

و چفیه، بوى خون مى‏داد هر شب‏

و چفیه، یادگار جبهه‏ها بود

و چفیه ، رازدار جبهه‏ها بود

خوش آن روزى كه با سر مى‏دویدیم‏

به خاك پاك جبهه مى‏رسیدیم‏

درون جبهه‏ها طوفان به پا بود

خدا در كنج سنگرهاى ما بود

دلى بود و خدایى بود و سنگر

دعا بود و شقایق‏هاى پرپر

هنوز آرى بسیجى مرد جنگ است‏

و در دست تمام ما تفنگ است‏

برادرهاى ما مردان جنگ‏اند

برادرهاى ما مرد تفنگ‏اند...

هنوز آرى هواى جبهه داریم‏

شقایق زادگان داغداریم‏

خزان ما، بهار ماست، امروز

شهادت، افتخار ماست ، امروز..در حیرتم كه مست خمستان كیستى؟


اى پاره پاره، نوگل خندان كیستى؟
اى پر شكسته ، بلبل بستان كیستى؟

اى مهربان ستاره، تو را آسمان كجاست؟

اى ماهپاره، شمع شبستان كیستى؟

باناز ، اى غزال رها مى‏روى چه خوش‏

اى نور دیده، سرو خرامان كیستى؟
از هم گسسته از چه بلا، بند بند تو؟
اى صید رسته، خسته‏ى پیكان كیستى؟

این داغ از كجاست چنین استخوان گداز؟

مى‏آیى از كجا؟ ز شهیدان كیستى؟

عاشق‏ترین سوار! چرا خفته‏اى خموش؟

از لشكر كه‏اى ؟ وز گردان كیستى؟

اسطوره‏ها به نام تو تعظیم مى‏كنند

اى عشق، اى فسانه، ز دیوان كیستى ؟

آرامش كدام دل شرحه شرحه‏اى؟

روح كى‏اى ؟ قرار كه‏اى؟ جان كیستى؟

دل مى‏برد ز دست ، شمیم بهشتى‏ات‏

اى گلبن شرف ز گلستان كیستى؟

آشفته حال، آبله پا، مى‏رسى ، غریب‏

مجنون داغدار بیابان كیستى؟

ما مانده چون غبار و تو ره برده تا حبیب‏

اى خوش رهیده ، دست به دامان كیستى؟

اى شهره در جهان بقا، بى‏نشان خاك‏

شهرت كجاست؟ اهل كجا؟ زان كیستى؟

توفان مستى‏ات همه رقص حماسه داشت‏
در حیرتم كه مست خمستان كیستى؟

از ناى استخوان تو گلبانگ «ارجعى» است‏

پیداست اى شهید كه قربان كیستى ؟

از نینواى سینه برآر آتشى «كویر»

تا گویمت جدا ز نیستان كیستى؟


شهادت‏

ما رهروان وادى سرخ شهادتیم

گل‏هاى سبز و خرم باغ عبادتیم

ما كشتگان راه خداییم و باك نیست‏

ز آن رو كه زندگان جهان سعادتیم

چون قطره‏ایم و وصل به دریاى قرب دوست

با سیر جاودانه‏ى خون بى‏نهایتیم

ما پیرهن به عشق خدا رنگ مى‏كنیم

زین رنگ سرخ ، غرقه به خون شهادتیم

هرجا شهید جلوه كند ارض كربلاست

این نهضت از خدا بود و ما ز نهضتیم

عطر حسین (ع) را بشنو از مزار ما

در قعر گور خفته و در اوج عزتیم

همت طلب ز تربت این كشتگان عشق

چون مژده‏ى سعادت و پیغام رحمتیم

مهر على (ع) به جان « شفق » ریشه كرده است

زیرا به سایه سار درخت ولایتیمرزمندگان ایران، به پیش!

گرچه مى‏بافند بهر شیرها زنجیرها

بگسلند آخر همه زنجیرها را شیرها

این دلیران نكو با بد چه جنگى مى‏كنند

همچو جنگ شیرها با تیرو و با شمشیرها

تیرهاشان باد یارب، كارى و دشمن فكن‏

سینه‏هاشان ایمن از آسیب تیغ و تیرها

چهره‏شان پیش از شهادت دیده‏ام، هم بعد از آن‏

بود خشم‏آلود و آنگه راحت آن تصویرها

دیگر اكنون از جوانیمان خجالت مى‏كشیم‏

گرچه چندان بد نبودستیم ما هم، پیرها

این شهیدان نامشان تا جاودان پاینده است‏

زیرها بس گر زبر گردد، زبرها زیرها

نامشان چون تاج فخرى بر سر این كشور است‏

خامه‏ى زرین نویسد این به خط میرها

خیره سازد چشم گردون را فروغ فخرشان‏

مى‏گذارد بر زمین زنده هم تأثیرها

اى دلیران وطن، با «زنده باد ایران»، به پیش!

شور ایمانتان فزونتر باد و زور از شیرها

گرچه من مزدشتیم، اما به زندان نیز هم‏

مى‏گرفتم وجد و حال از شور این تكبیرها

عنترك صدام را با دارو دسته‏ى بزدلش‏

بر فراز دار رقصانیم، با زنجیرها

روستا و شهر و باغ و خانه ویران مى‏كنند

روبهان، وانگه گریزند از نبرد شیرها

سنگدل شیرند و تضعیف جوانان كارشان‏

ریشه‏شان از خاك بركن، یارب از آن زیرها

خاك خود را پس بگیرید، اى دلیران وطن‏

از جهانخواران غرب و شرق و این اكبیرها

این دغل دونان دشمن را برانید از وطن‏

با قوى‏تر رزم‏ها و برترین‏ها تدبیرها

ملك خوزستان و دیگر جاى‏ها گر شد خراب‏

باز آبادان شود، با بهترین تعمیرها

اى جوانان، فتح فرجامین بود آن شما

من خورم سوگند بر پیغمبران و پیرها

این شهیدان، زخمیان را بیند آیا آسمان؟

كر شود گوش زمین از صیحه‏ى آژیرها

غم مخور «امید» بى‏شك بگسلد آخر زهم‏

گرچه مى‏بافند بهر شیرها زنجیرهامردان شب ستیز

مردان حق نگر به مى ناب رو كنند

در هر قنوت ، لاله‏ى دستان سبو كنند

 

یاقوت اشك دیده بریزند تا سحر

وقتى كه بر كرامت سجاده رو كنند

 

روزى به شام ناید اگر زان میان دمى‏

با دشمنان ساحت آئینه خو كنند

 

زر باوران شب زده تا جان به در برند

ویرانه‏ها براى گریز آرزو كنند

 

تا رنگ عشق جلوه دهد بر رخ شفق‏

گلبرگ جامه ، سرخ به خون گلو كنند

 

یكرنگ‏تر ز پاكى آئینه مى‏شوند

وقتى كه دل به اشك سحر شستشو كنند

 

با پاى صدق سالك عشق و وفا شوند

با قطره‏هاى صادق شبنم وضو كنند

 

یك لحظه تا طلوع شقایق سفر كنند

راهى به سوى معبد دل جستجو كنند

 

كاخى اگر به ظلم و جفا گشت متكى‏

ویران به قهر بر سر خیل عدو كنند

 

یا جان خویشتن به بقاى وطن دهند

یا مملو از شرر ، دهن یاوه‏گو كنند

 

اى كاش مردمان سیه پوى قصه‏ساز

این پند را به گوش دل و جان نكو كنند

 

مردان شب ستیز به خورشید مى‏رسند

وقتى ز خون خود طلب آبرو كنند

   

تصویر فتح

روشنان ، در چشمه‏ى جان تو، گوهر دیده‏اند

در دل هر ذره خاكت، جوش كوثر دیده‏اند

در شبستان خیالت ، نقش لبخند سحر

در پگاه لعل فامت ، مهر خاور دیده‏اند

سرخوشان كوى تو آیات مهرو، مردمى

روشن از نور صفا، در لوح باور دیده‏اند

نیست در دیباچه‏ى یاد تو، جز تصویر فتح

آنچه در پیكار، شیران دلاور دیده‏اند

نام خونین ترا در پهنه‏هاى شور عشق

با نثار خون به جولانگاه خنجر دیده‏اند

نخل‏هاى سر فرازت ، در شهیدستان زخم

سروهایت را به خون آغشته پیكر، دیده‏اند

این یكى را در شرارى از عطش افروخته

و آن دگر را ، غرقه در موج شناور دیده‏اند

آتش اشك تو توفان زد به جان كهكشان

شعله‏ى آه ترا در چشم اختر دیده‏اند

با شقایق‏هاى سوزان ، همنفس برخاستى

دامنت را تا به آذین، لاله گستر دیده‏اند

دشمنانت چون خوارج ، گر به خاك افتاده‏اند

برقى از تیغ شرر افروز حیدر دیده‏اند

در مصاف حق و باطل كافر بعثى چه دید؟

دید آن بازو، كه در پیكار خیبر دیده‏اند

خرما شهرى كه با خون شهیدانش زلطف

خاك فردوس معلا را مخمر دیده‏اند

باش چون كوه استوار، اى باره‏ى آزادگى

كز بلنداى تو رایات مظفر دیده‏اند

آستانت جلوه‏گاه نور احمد كرده‏اند

پایگاهت ، محكم از الله واكبر دیده‏اند


ashoora.irطبقه بندی: اجتمایی، فرهنگی و هنری،
[ جمعه 15 مهر 1390 ] [ 03:48 ب.ظ ] [ امیر استادیان ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نویسندگان
نظر سنجی
نظر شما در مورد این وبلاگ چیست ؟


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب